Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

jagnie-w-bagnie
9312 6610 420
Reposted bymanson1205 manson1205

April 28 2019

jagnie-w-bagnie
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim viakropq kropq
jagnie-w-bagnie
jagnie-w-bagnie
5490 e404 420
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaoll oll

March 30 2019

jagnie-w-bagnie
9419 2a45 420
Reposted byneomodalna-artpandoralanelisiazupa

March 25 2019

jagnie-w-bagnie
6726 1dbd 420

March 24 2019

jagnie-w-bagnie
3303 b590 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaAnnju Annju

March 08 2019

jagnie-w-bagnie
0946 bf82 420
Reposted bygreenka2000hash
jagnie-w-bagnie
0944 71e2 420
Reposted bygreenka2000bellabella
jagnie-w-bagnie
0730 b8bd 420

March 06 2019

jagnie-w-bagnie
Trudno było mi dziś powiedzieć słowo ,,dom" w kontekście ty i ja. Że kiedyś był dom, w którym razem mieszkaliśmy.
Dziś razem mieszkamy tylko w pizzerii i kawiarniach, w których czasem się spotykamy.
jagnie-w-bagnie

March 05 2019

jagnie-w-bagnie
Reposted fromFlau Flau viaoll oll

February 27 2019

jagnie-w-bagnie
8700 e2f3 420
jagnie-w-bagnie
5934 2fad
Reposted frommhorrighan mhorrighan viashitsuri shitsuri
jagnie-w-bagnie
1303 4201 420
Reposted fromNocephya Nocephya viajazziee jazziee

February 23 2019

jagnie-w-bagnie
3333 92c3 420
jagnie-w-bagnie
3331 388f 420
Stained glass by Alphonse Mucha, Prague
Reposted byMsCaptain MsCaptain
jagnie-w-bagnie
3329 4e30 420
jagnie-w-bagnie
3321 bda6 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl