Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

jagnie-w-bagnie
Nie mam co robić. A kiedyś tyle tego było.
jagnie-w-bagnie
Siedzisz obok. Łzy cisną mi się do oczu więc udaję, że się drapię po oku, żeby je wytrzeć. Żebyś nie zauważył.
jagnie-w-bagnie
Ktoś nas wszystkich okłamał.
Musiało to się zacząć już dawno. Może w przedszkolu?
jagnie-w-bagnie
Kiedyś miałam się za naprawdę bystrą. Oczytaną. Inteligentną. Taką, przed którą świat stoi otworem, ba, płaszczy się u stóp.
Teraz mam się za jedno. Wielkie. Zero.
jagnie-w-bagnie
0739 5c6c 420
jagnie-w-bagnie
4693 9286 420
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek
jagnie-w-bagnie
2517 113b 420
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari
jagnie-w-bagnie
8296 3e12 420
Reposted fromgubert gubert viaikari ikari

September 11 2019

jagnie-w-bagnie
7659 1943 420
jagnie-w-bagnie
7656 0a6c 420
jagnie-w-bagnie
7654 354a 420
Reposted byJessSilenteidylla
jagnie-w-bagnie
7651 db08 420
Reposted byTokyoMEWSjazziee
jagnie-w-bagnie
7650 498d 420
jagnie-w-bagnie
7647 26e2 420
jagnie-w-bagnie
7169 ee50 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
jagnie-w-bagnie
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamadamemonroe madamemonroe
jagnie-w-bagnie
6683 71af 420
Reposted fromzciach zciach viapffft pffft
jagnie-w-bagnie
7392 7bf5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
jagnie-w-bagnie
7103 9bd5 420
Reposted frommiststueck miststueck viaikari ikari

August 21 2019

jagnie-w-bagnie
5100 bf6c 420
Reposted byhashdobryfilmowaPrezesRadyMinistrowpotatosfriquePrezesRadyMinistrowirmelinlikearollingstonefreskaGabreiilabigevilgrin00ambiente
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl